Administrativní a technická správa nemovitostí

Správa nemovitostí a bytové domy - specifika

Při správě nemovitostí je třeba zásadně rozlišovat mezi budovami komerčními, které slouží především k uspokojování ekonomických zájmů svých vlastníků a domy bytovými, které slouží téměř výlučně k uspokojování bytových potřeb vlastníků bytů či jejich nájemců. Naše společnost (a proto i tyto stránky) se zabývá výlučně správou domů s byty (jak také ze samotného názvu společnosti vyplývá), a to zejména domů s již vymezenými jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů či dle nového občanského zákoníku, jejichž vlastníci tvoří členskou základnu společenství vlastníků jednotek. Převážná většina těchto domů prošla standardní privatizací, tedy v první fázi bylo nájemci bytů založeno bytové družstvo (případně společnost s ručením omezeným), které v rámci privatizace obecního domovní fondu koupilo dům od obecního úřadu. Následně (obvykle po splacení kupní ceny) přistoupilo k druhé fázi privatizace, a to k převodu bytů do osobního vlastnictví svých členů (v případech SRO společníků), čímž byla privatizace dokončena. A protože tento trend převážně pokračuje a většina takto vzniklých bytových družstev dříve či později k druhé fázi privatizace přistoupí, tyto stránky se budou zabývat právě a především správou domů s byty a nebytovými prostorami, ve kterých již byly vymezeny jednotky a pro které již vzniklo společenství vlastníků jednotek (zkráceně SVJ).

Správa domu v "režimu SVJ" vyžaduje zcela specifický přístup, a to proto, že vlastníci bytů jsou též automaticky členy SVJ a podílovými spoluvlastníky společných částí domu, přičemž byty (jednotky) samotné podléhají výlučně administrativní správě nikoli technické. Z toho vyplývá, že technické záležitosti, týkající se jednotek (opravy, údržbu, sledování povinných revizí apod.) si musí jejich vlastníci provádět sami, přičemž SVJ zajišťuje technickou správu pouze v rozsahu společných částí domu (chodby, schodiště, sklepy, komíny, střecha apod.). Z toho též plyne odlišný ekonomický a daňový přístup ve srovnání s domem v "režimu bytového družstva".

Správa domů zaběhlá zejména z dob OPBH v Praze, kterou bohužel stále praktikují mnohé správcovské firmy, zde již nemá místo, neboť je zbytečně nákladná a neefektivní. Je třeba mít stále na paměti, že vlastníci bytů si se svým majetkem (jednotky) hospodaří sami a se společným majetkem (společné části) společně a vždy a za všech okolností je vše hrazeno z jejich peněz, nikoli z peněz správce. Základní otázkou při výběru správcovské firmy by tedy mělo být: "Potřebujeme vůbec všechny nabízené služby ?". Obvykle přijdete na to že nikoli, protože některé z nich buď vůbec nevyužijete nebo je využijete jen velmi zřídka a platit za ně pravidelný měsíční paušál není zrovna hospodárné. Stejné je to např. s výběrem banky pro vedení bankovního účtu SVJ či pojišťovny pro pojištění domu. Přestože se cenové rozdíly mezi poskytovateli služeb na první pohled mohou zdát zanedbatelné, při každoročním zúčtování se může jednat (a často také jedná) o desetitisíce, které mohly být využity lépe a "do vlastního". Jednoduše řečeno, vlastnit byt znamená i určitou míru vlastní práce, ať už v podobě výměny žárovky na chodbě nebo v důsledném výběru dodavatele služeb. I když lze pochopit, že vlastníci bytů mají spoustu své vlastní práce a nechtějí ztrácet čas ještě staráním se o dům, přesto není nutné za vše platit cizím firmám, když např. v domě máme souseda, který by se rád a za podstatně nižší odměnu o některé společné záležitosti postaral.

Chápeme samozřejmě i zcela opačný pohled, tedy že vlastníci jednotek nemají zájem trávit svůj volný čas prací pro dům a proto nabízíme naše služby od A do Z, a to včetně výkonu funkce statutárního orgánu (výboru; resp. výkonu funkce předsedy SVJ) - dříve tzv. "pověřený vlastník").

Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Správa bytových domů s.r.o.